مهلت ورود اطلاعات سال 1391 تا پایان فرورین ماه 1393 تمدید شد. بدیهی است اسامی دانشگاه ها و موسساتی که پس از این تاریخ اقدام به ارسال اطلاعات نمایند در گزارش ارزیابی و رتبه بندی درج نخواهد شد.

در حال انتقال به
پرتال رصد فرهنگ و علم